Algemene actievoorwaarden
    
   Algemene actievoorwaarden

Algemene Actievoorwaarden


1) Alle medewerkers (werknemers, freelancers en vrijwilligers) van GamePoint en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen/ acties op GamePoint. Een actie of prijsvraag kan gelinkt zijn aan een promotioneel kansspel waarbij fysieke prijzen gewonnen kunnen worden bij de introductie van een nieuw product.

 

2) Na het winnen van een prijs op GamePoint kun je 3 maanden lang uitgesloten worden van deelname aan prijsvragen/ acties.

 

3) Voor elke actie op GamePoint geldt dat de minimum leeftijd voor deelname 18 jaar is. Tevens dienen deelnemers in het bezit te zijn van een vaste woon- of verblijfplaats. Wanneer een jongere speler deel wil nemen aan een actie dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan ouder, voogd of bewindvoerder.

 

4) Voorafgaand aan een actie zal duidelijk gemaakt worden welke prijzen te winnen zijn. Van alle prijzen zal een compacte beschrijving gegeven worden.

 

5) Een prijs die je op GamePoint wint is persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar tenzij hiervoor aangegegeven.

 

6) Een prijs die je op GamePoint wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd. GamePoint behoudt zich het recht voor om, indien zij vindt dat daar gegronde redenen voor zijn, de prijs niet uit te keren.

 

7) De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van GamePoint. De prijswinnaar hoeft niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs te betalen.

 

8) Winnaars worden op een onpartijdige manier aangewezen. De computer selecteert willekeurig de winnaars uit het aantal deelnemers aan het spel/ de deelnemers die het juiste antwoord op de vraag hebben ingezonden etc.

 

9) Binnen 10 werkdagen na afloop van de actie per email contact opgenomen met de prijswinnaar(s).

 

10) GamePoint is niet verantwoordelijk voor eventuele schade geleden door het winnen van prijzen alsmede schade die het gevolg is hiervan of hieruit voortvloeit. Waaronder, maar niet uitsluitend ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden.

 

11) GamePoint is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde (prijs) informatie door adverteerder/sponsor.

 

12) GamePoint is niet aansprakelijk voor eventuele typefouten, technische storingen of enig hinder dat tijdens een actie plaatsvindt en de eventuele schade die daaruit voort vloeit.

 

13) GamePoint is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In geval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan GamePoint niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

 

14) Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van GamePoint ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, dan vormen deze een aanvulling op de algemene actievoorwaarden.

 

15) GamePoint kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

 

16) Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien GamePoint dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. GamePoint zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

17) Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

 

18) Gewonnen prijzen worden alleen verzonden binnen Nederland.

 

19) GamePoint behoudt zich het recht voor om online acties elk willekeurig moment, zonder aankondiging, te starten en af te breken. Dit kan onder andere, maar niet uitsluitend gaan om Dubbel opwaardeeracties en kortingsacties.

 

20) Bij het vermoeden van misbruik van giftacties, aanmeldacties e.d. kan en mag GamePoint de giften afnemen en passende maatregelen nemen.

 

21) Vragen en/of opmerkingen over GamePoint acties en te winnen prijzen, kunnen gesteld worden via ons contactformulier

 

22) Prijswinnaars dienen binnen twee weken te reageren op gewonnen prijzen. Anders komen de prijzen te vervallen.